Regulamin Biegu na Brzankę 2024

REGULAMIN

Biegu Górskiego "Na Brzankę"

oraz Spacer Nordic Walking

Strona biegu www.bieg.gckrzepiennik.pl

 1. ORGANIZATOR
 1.  Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji W Rzepienniku Strzyżewskim

Rzepiennik Suchy 200
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
NIP:
9930666471

Kontakt: biegnabrzanke@gmail.com tel. 14 6531571.
Osoba odpowiedzialna: Szymon Witek.

 1. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

 1. CEL
 1. Upowszechnianie biegania oraz turystyki  jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Pogórza Ciężkowickiego jako przyjaznego dla biegaczy i turystów.
 1. TERMIN I MIEJSCE

Bieg oraz Nordic Walking odbędą się w dniu 26 maja 2024 r. na terenie gmin Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów, Szerzyny i Ryglice graniczących z pasmem Brzanki.

 1. Trasa
 1. Długość trasy wynosi  ok. 10 km, łączne przewyższenie 375m +, 180m- w załączeniu do regulaminu opis trasy, mapa, profil i ślad gpx na stronie

https://www.bieg.gckrzepiennik.pl

 1. Start Nordic Walking o godz. 13:30 na stadionie sportowym w Olszynach.
 2. Start Biegu nastąpi o godz. 15.00 na stadionie sportowym w Olszynach.
 3. Meta - Punkt widokowy na Brzance.
 4. Bieg oraz Nordic Walking odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub burz Organizator może przesunąć godzinę startu lub zmienić przebieg trasy.
 1.  LIMIT CZASU
 1. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od startu.
 2. Zawodników Nordic Walking limit czasu wynoszący 4 godziny od startu.
 3. Zawodnicy biegu, którzy dotrą do mety po upływie limitu nie zostaną sklasyfikowani.
 4. Zejście z trasy zarówno biegu jak i Nordic Walking należy bezwzględnie zgłosić sędziemu lub telefonicznie do organizatora Szymon Witek Tel. 536 346 282, Renata Gogola Tel. 795 786 321.
 1. PUNKTY z napojami I KONTROLNE
 1. Na trasie będzie jeden punkt z napojami na ok. 6 km trasy, w pobliżu szczytu Ostry Kamień.
 2. Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne (dotyczy biegu). Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
 1.  WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:

 • trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu,
 • odzież i obuwie dostosowane do warunków na trasie atmosferycznych.

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (Organizator poinformuje o tym przed startem) wyposażeniem obowiązkowym będzie:

 • wiatro-, wodoodporna kurtka,
 • wiarto-, wodoodporne rękawiczki.
 • chusta wielofunkcyjna typu „buff” lub czapka.

Zaleca się zabrać:

 • sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i numerem telefonu podanym organizatorom podczas rejestracji,
 • bidon z piciem w razie wysokich temperatur.
 1.  UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
 1. W Biegu oraz Nordic Walking prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemnym pozwoleniem opiekunów prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz Nordic Walking  jest prawidłowe wypełnienie formularza  rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej:
  https://zapisy.raatiming.pl/rejestracja-bieg-na-brzanke/
  Do rejestracji zapraszamy po 6.05.2024!
  lub w biurze zawodów w dniu startu.
 3.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Biegu oraz Nordic Walking mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny oraz wniosą opłatę startową – 60 zł.
  1. Dane do wpłaty:

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim
Rzepiennik Suchy 200
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

NIP: 9930666471

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o. w Rzepienniku Strzyżewskim
11 8589 0006 0120 0280 1124 0002

  1. Zwroty:

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Organizator umożliwia przepisanie pakietu startowego na inną osobę – zgłoszenie przez e-mail: biegnabrzanke@gmail.com.
Zgłoszenie powinno nastąpić z adresu e-mail zarejestrowanego na stronie zapisów.

       C. Reklamacje:

Reklamacje przyjmujemy drogą elektroniczną pod adresem biegnabrzanke@gmail.com oraz tradycyjną pocztą pod adresem:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji W Rzepienniku Strzyżewskim
Rzepiennik Suchy 200
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres, powód reklamacji, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacja o statusie reklamacji zostanie wysłana w formie wiadomości sms, natomiast odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany w piśmie reklamacyjnym.

 1. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 20 maja 2024 roku lub po wyczerpaniu limitu uczestników (90 + 10 pula Organizatora). Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu startu w godz.13.00-14.30 pod warunkiem dostępności miejsc.

Wypełniając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora biegu w celu jego organizacji zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922.) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z organizacją biegów i imprez sportowych.
Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim  biuro@gckrzepiennik.pl

Podstawowe dane jak Imię i Nazwisko uczestnika Klub/Drużyna są jawne i będą znajdować się do publicznej wiadomości na liście startowej jak również na liście wyników. Pozostałe dane pozostają tylko do wglądu organizatora i zostaną usunięte po zakończeniu imprezy.

 1. W biegu obowiązuje limit 100 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność zapisu.
 2. W Nordic Walking obowiązuje limit 50 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność zapisu.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu oraz Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (w Szkole Podstawowej w Olszynach), gdzie odbiorą numery startowe. Biuro będzie czynne w dniu startu w  godzinach: 13:00 – 14:30
 4. Obowiązkowa odprawa Nordic Walking i w wejście zawodników do ogródka startowego nastąpi o godz. 13:45.
 5. Obowiązkowa odprawa biegu i w wejście zawodników do ogródka startowego nastąpi o godz. 14:45.
 6. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby nie jest możliwy .
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu oraz Nordic Walking lub jego przerwania bez podania powodów.
 1.  KLASYFIKACJE
 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • klasyfikacja generalna mężczyzn,
 • klasyfikacja generalna kobiet.
 • Nordic Walking ma formę spaceru rekreacyjnego, organizator nie przewiduje klasyfikacji ani współzawodnictwa.
 1.  Świadczenia

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

 1. Numer startowy.
 2. Zabezpieczenie medyczne imprezy oraz pomoc ratowniczą.
 3. Napoje na punkcie odżywczym.
 4. Pamiątkowy medal na mecie.
 5. Obsługę fotograficzną imprezy.
 6. Posiłek na mecie za okazaniem numeru startowego.
 7. Zdobywcy miejsc  I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do wyodrębnienie dodatkowych klasyfikacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Podczas biegu oraz Nordic Walking wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, oraz Nordic Walking w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 3. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Nie przewidujemy przyjmowania depozytów ubraniowych.
 5. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. Decyzje dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu przez personel medyczny podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu oraz Nordic Walking wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu oraz Nordic Walking wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do startu w Biegu oraz Nordic Walking i podpisze własnoręcznie odpowiednie oświadczenie.
 10.  Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 11. Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie  do Organizatora. O  wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu     http://bieg.gckrzepiennik.pl/
 14. W sprawach nieujętych w  Regulaminie ostatecznie rozstrzyga  Organizator.

Dbajmy o naszą przyrodę, nie zaśmiecajmy trasy biegu.

Kosze na śmieci będą umieszczone na punkcie z wodą oraz na punkcie kontrolnym.